QAWWALI   KI   SHARYI   HAISIYAT   KYA   HAI?
URS   KI   SHARYI   HAISIYAT   KYA   HAI?